Tjelete e baka hore malapa a tseke ho pata mofu

0
1795
Tokomane ena e supa hore rakgadi wa Mosa, eleng Moratwe Rantjoboko o ile a mofa ba ha Sixhaxha ka molao ha a ntse a phela.

Ka la 29 Mesa selemong sena, Mosa Sixhaxha o ile a shwa lefu le sehlooho moo a ileng a tjhaiswa ke koloi. Mosa o ne a ena le dilemo tse 26 feela ha lefu la tshohanyetso le kgaola tshiu tsa hae. Baleloko la hae la Botshabelo ba ile ba tsebiswa kamora ketsahalo ena e soto.
Hoba Mosa a ithoballe boroko ba ho qetela, leloko la Botshabelo le amanang le ntate wa hae ya hlokahetseng kgweding ya Hlakubele hona selemong sena le ile la behela ba habo mme wa hae kwana Kutlwanang taba tsena tse bohloko.
Ausi wa mme wa Mosa ya bitswang Manana Sixhaxha le bohle ba ile ba ameha maikutlo. Empa le ha dipelo tsa bona di ile tsa ferekana, Manana le ba bang ba ile ba leka ho etsa ditlhophiso tsa ho boloka Mosa. Ho ya ka Manana, rakgadi wa hae wa Botshabelo o ile a hana ho lokolla mofu hore a lo bolokelwa Kutlwanong haufi le mme wa hae.
Manana o re batswadi ba Mosa ha ba ka ba tloha banyalane. O re ha Mosa a sa ntse a hola, toropong ya Bothaville ba ile ba mo romella habo ntate wa hae hore a ilo holela teng. “Empa kamora dilemo, nkgono wa hae ya seng a motseka o ile a ntokolella yena semmuso hore a be boikarabellong baka. Ke ile ka fumana tokomane e tswang molaong e reng kena le tokelo ya ho hlokomela Mosa,” ho rialo Manana.
Manana ya reng o lora ditoro tse sisimollang o na le tokomane e supang hore Mosa o ne a le boikarabellong ba hae. Ho ya ka Manana, Mosa ke mojalefa wa ntatae mme ho na le di tjhelete tseo a ne a lokela ho di fumana pele ho lefu la hae. O re nkgono enwa wa hae o ile a bolella leloko la hae sefahlamahlo hore a keke a dumela ho ba lokolella setopo sa Mosa hore ba se boloke hobane o ne a tlo fumana tjhelete e ngata haholo pele a hlokohala.
“Ntho e bohloko ke hore ha Mosa a ntse a phela, rakgadi wa hae o ne a sa batle le ho mmona. Kajeno lena ha a se a hlokahetse, o sitisa hore a robatswe boroko ba hae ba ho qetela ka kgotso moo yena a ileng a kenya molao hore a lo dula teng ha a ntse a phela,” ho qetella Manana.
Voice e ile ya leka ho bua le rakgadi wa Mosa ya dulang motsaneng wa di T lekweisheneng la Botshabelo e leng, Moratwe Rantjoboko. Karabo ya hae e ile ya tsamaya tjena: “Kgaohanang le nna le bue le ba ha Sixhaxha. Nna ha hona seo nka se buang.” – Matseko Ramotekoa
info@bloemfonteincourant.co.za