Teboho ke monna ya iteletseng bana

0
996
Teboho Molorane o potapotilwe ka bana kamora ho ba abela dikgau. PHOTO: MATSEKO RAMOTEKOA

Toro ya Teboho Molorane ke ho bona ngwana e mong le e mong a phela ka bolokolohi.
Monna enwa ya dulang a bontsha mosa le lerato ho bana bao e seng ba hae o dula motsaneng wa di C lekweisheneng la Botshabelo. Le ha Teboho Molorane a nyetse, yena le molekane wa hae Malebohang ha ba e soka ba e ba le bana ha jwale. Ka tshehetso ya mofumahadi wa hae le setjhaba sa habo, Teboho o hlokomela bana ba fetang mashome a mane. O thehile mokgatlo o sa kenyeng tjhelete ho thusa bana ba motse wa habo ho tswa dikgathatsong tse ka ba qobellang ho etsa botlokotsebe. O re o hlokomela hore bofuma ke e nngwe ya dintho tse ntshang bana tseleng. ” Ke holetse le lapeng la bofuma. Empa ke ile ka ikana hore maemo a keke a etsa hore ke be motho ya sa lokang,” ho rialo Teboho.
Teboho ya ileng a sebetsa tulong ya Franshoek nako e telele o ile a tlohella mosebetsi wa hae. O re lebaka ke hobane a ne a batla ho tlisa phethoho baneng ba futsanehileng le ba hlokang batswadi. Mme o ile a theha mokgatlo o tsebahaleng ka lebitso la Botshabelo Children’s Safety Centre and Community Development. Mokgatlo ona ha o buseletse Teboho letho. Empa, e re kaha maikemisetso a hae ke ho bona bana ba motse wa habo ba atlehile, ha a kgathatse. Mokgatlo ona wa Teboho o thusa bana ho etsa mosebetsi wa sekolo. Mme ho etsa hore ba dule ba kwetlile, ba bapala dipapadi tse kang bolo ya maoto le ya matsoho. Hape ba etsa le metjeko e fapaneng ya setso.
Beke e fitileng, Teboho o ile a etsetsa bana moketjana wa ho ba leboha ka maikemisetso a bona ka ho thahasella ho ba karaolo ya mokgatlo wa hae. Moketjana ona o neng o tshwaretswe sekolong se bohareng sa Amohelang hona di C. Setjhaba se ne se tlile ka bongata ho tla thaba le bana. Se ileng sa etsa hore moketjana o natefele setjhaba le bana ke ha Teboho a ba abela dikgau tse ba kgothalletsang hore ba dule ba nkile karolo le ho bontsha hore ruri, ba etsa dintho tse ntle. Bana ba lehlohonolo ba mashome a mane a nang le metso e robedi ke bona ba ileng ba a belwa dikgau. Dikgau tse ne di akga mangolo le di mehope e kang kgauta, silefera le boronse.” Ke hlokometse hore bana ba thabiswa ke dintho tse nyane. Mme ka tseba hore ka ho ba fa dikgau le mangolo, ba tla dula ba le motlotlo mme ba bile ba thahasella ho nka karolo dinthong tsohle tse ntle tseo re ba rutang tsona,” ho hlalosa Teboho.
Teboho o kgothaleditse batho ba bang ba baholo hore ba kgothalletse bana ho etsa dintho tse lokileng. O na le tumelo ya hore, ke yona tsela e ka etsang hore bana ba hole hantle ba sa kgahlwe ke ho etsa dintho tse sa lokang. – Matseko Ramotekoa 
info@bloemfonteincourant.co.za