Simon o fumana katleho merohong ya hae

0
895
Simon Maqheane o motlotlo ka serapa sa hae sa meroho. PHOTOS: MATSEKO RAMOTEKOA

Molemi wa Botshabelo o sebetsa ka thata ho tlisa kotulo eo a leng motlotlo ka yona. Simon Maqheane ya dilemo di 34 o na le kgwebo e nyenyane ya ho kenya di fenstere. O ne a dula a kgathatsehile haholo ha a hlokomela hore batho ba motsaneng wa habo wa di D, ba nka maeto a matelele ho ya reka meroho torotswaneng ya Botshabelo. Se neng se mo kgathatsa haholo ke hore, motho ka mong o ne e lokela ho lefella leeto R20 ho lo reka meroho ekang pepere e tala kapa e kgubedu.

Ho tloha moo, e bang ho ne ho ka etsahala hore batho ba fumane pepere mabenkeleng a ka hara motse, ba ne ba atisa ho fumana e seng maemong a matle ka theko tse hodimo. “Ke ne ke hlola ke utlwa ba bang ba batho bao ke ba kenyetsang di fenstere ba re ba lakatsa eka ba kakgona ho itemela pepere. Yaba ketlelwa ke leano la ho leka ho e lema.”
Ke mona moo selemo se fetileng ka kgwedi ya Phatwe, o ile a qalella ho kgatha thite mme a etsa serapa se seholo lapeng ha hae. Le ha komello e ne e iphile matla, Simon o ile a qalella ho etsa sethopo sa mefuta e fapaneng ya meroho.

Meroho ya hae e ne e kenyeleditse tamati, bête, pepere hammmoho le eie. O re le ha a ne sena tsebo e tebileng ya ho lema, o ile a kgotha ha motswalle wa hae ya dulang Lesotho a mmontsha meroho eo a itjalletseng yona serapeng sa hae. “Sena se ile sa nkgothatsa haholo hoo keileng ka tlala morolo mme ka qalella ho lema sethopo sa meroho e fapaneng,” ho rialo Simon.

Simon o re ha nako ya sethopo e fihla hore a e kenye mobung, ho ne ho le boima haholo hobane pula e ne e le siko. Empa o ne a ena le tumelo le tshepo ya hore o tla atleha, ha a ka a nyahama. Batho ba bang ba ne ba re ha ele pepere yona a hle a lebale hore e ka mela kapa hona ho etsa dikotolwana tse ka jewang. O ile a sebetsa ka thata ho nwesetsa di jalo tsa hae ka metsi a tswang pompong ya hae.”

Ho boloka metsi le ho etsa hore di dule di le mongobo, ke ne ke nwetsetsa ho tloha ka hora ya botshelela mantsiboya ho fihlela ka ya leshome. Kajeno ke motlotlo haholo hobane ke kgona ho rekisetsa batho meroho e maemong a matle,” ho qetella Simon. – Matseko Ramotekoa
info@bloemfonteincourant.co.za