Rakgwebo, Justice Mpopo, o ikemiseditse ho tshirelletsa makoloi

0
1411
Motsamaisi wa kgwebo e fumanang makoloi a utswitsweng Justice Mpopo. PHOTO: MATSEKO RAMOTEKOA

Justice Mpopo o tswa wa motsaneng wa di M lekweisheneng la Botshabelo. Dilemo tse mmalwa tsefetileng, o ile a sebelletsa di khampani tse shebaneng le ho fumana makoloi a lahlehileng. Mosebetsi wa hae e ne ele ho bapatsa metjhini e sebediswa ho sibolla hore na ha koloi e lahlehile e ka fumanwa ka tsela e jwang.
Justice ha aka a shebana feela le ho bapatsa le ho rekisa metjhini ena e thusanang ha koloi e lahlehile. O ile a ithuta haholwanyane ka tsa metjhini ena. Kamora ho fumana tsebo e batsi, Justice o ile a hlokomela hore batsamaisi ba di kgwebo tsena ke makgowa boholo ba bona.
Ke mona moo a ileng a tlelwa ke mohopolo wa ho qala kgwebo eo e leng ya hae. Dilemo tse pedi tse fetang bobedi tse fetileng, ke ha a sebetsa mmoho le Matjhaena a neng a ena le tsebo e batsi ka metjhini ena. Ho ba a kgotsofalle ke thupello eo a neng a e fumane ho Matjhaena, ke ha a qala kgwebo ya hae.
Justice o re le ha ane a hlokomela hore phepetso e kgolo e tobane le kgwebo ya hae, o ne a sa ikemisetsa ho ka inehela. O se a ena le dilemo tse pedi a tsamaisa kgebo ya hae. “Ha ke ne ke qala, ke ile ka fumana tshehetso e kgolo ho batho ba tsebahalang haholo ka hara porofensi ena ya Foreistata,” ho rialo Justice.
Monna enwa ya nang le maikemisetso a maholo o re ha ane a kena kgwebong ena, o ne a tshwenyehile haholo ke ka moo batho ba lahlehelwang ke makoloi le maphelo a bona. O re batho ba lokela ho tseba hore maikemisetso a hae ke ho boloka maphelo a batho. Justice o hlalositse kamoo motjhini ona o sebetsang ka teng: “Hang ha koloi e ka ba moo e sa lokelang ho ba teng, motjhini ona o behilweng tulong e tsejwang ke yena feela, o etsa hore e eme kgekgenene. Hape e fana ka mmapa wa tulo eo e leng ho yona ho thusa sepolesa hore se e fumane metsotswana feela kamora hore e lahlehe.”
O re bonyane ho na le boramakoloi ba fetenag dimilione tse10.8 ka hara naha ya Afrika Borwa. Keletso ya hae ke hore bohle ba kgannang ba lokela hoba le metjhini ena hobane nnete ke hore mashodu a makoloi ha ana mohau. Ba ya bolaya le ho nkela batho makoloi a bona ntle le qenehelo.
Hajwale Justice o kgonne le ho hira batjha bao a ba rupelletseng bakeng sa mosebetsi ona. Maikemeisteo a monna eo kgwebo ya hae e nametseng di porofensing tse kang Gauteng le KwaZulu Natal ke ho hira batjha ba bang ha nako e ntse e tsamaya. o ka letsetsa Justice Mpopo ho 072 052 1179 – Matseko Ramotekoa 
info@bloemfonteincourant.co.za