FW002976

0
1

VEILING:

IN DIE HOëHOF VAN SUID AFRIKA
VRYSTAAT AFDELING, BLOEMFONTEIN

SAAK NR 647/2023

In die saak tussen:

ABSA BANK BEPERK
(REGISTRASIE NOMMER:
1986/004794/06)
EISER
En
SIPHO DAVID NTSHAYI

(IDENTITEITSNOMMER:
750809 5795 089)
VERWEERDER
KENNISGEWING VAN GEREGTELIKE VERKOPING
Ten uitvoering van `n vonnis van die HOËHOF, BLOEMFONTEIN, sal `n verkoping van die volgende eiendom van bogenoemde Verweerders plaasvind deur die BALJU VAN BLOEMFONTEIN, te DIE BALJU KANTORE, DERDESTRAAT 6A, ARBORETUM, BLOEMFONTEIN om 10H00 op WOENSDAG DIE 24st DAG VAN JULIE 2024 naamlik:
EIENDOMSBESKRYWING:

SEKERE: ERF 4824 HEIDEDAL (UITBREIDING 10) BLOEMFONTEIN,
DISTRIK BLOEMFONTEIN, VRYSTAAT PROVINSIE;
GROOT:302 (DRIE NUL TWEE) VIERKANTE METER;
GEHOU:KRAGTENS AKTE VAN TRANSPORT NO T11250/2007;

ONDERHEWIG AAN DIE VOORWAARDES SOOS DAARIN VERMELD;
REG AFD: BLOEMFONTEIN RD
GELEë TE:KARP SINGEL 23, BLOEMSIDE FASE 1, HEIDEDAL, DISTRIK BLOEMFONTEIN,VRYSTAAT PROVINSIE;
Die volgende inligting word verstrek maar in hierdie opsig word niks gewaarborg nie:

Sonering vir woon doeleindes en bestaan uit die volgende verbeterings:

2 SLAAPKAMERS; 1 BADKAMER; 1 KOMBUIS; 1 EETKAMER;

TERME: Die koper sal 10% van die koopprys in kontant aan die Balju betaal onmiddellik na die verkoping. Die balans moet verseker word deur `n bank- of bougenootskapwaarborg wat binne EEN EN TWINTIG (21) dae na die datum van verkoping aan die Balju gelewer moet word. Indien die eiendom deur die eerste verbandhouer gekoop word, hoef die 10% kontantbetaling nie gemaak te word nie.
NEEM VERDER KENNIS:
1.Hierdie is `n verkoping in eksekusie kragtens `n Vonnis bekom in die Hoë Hof;
2. Registrasie as koper is `n vereiste onderworpe aan bepaalde voorwaardes naamlik:

3Die verkoping in eksekusie is onderhewig aan die voorskrifte van die VERBRUIKERSBESKERMINGSWET 68 VAN 2008 soos gewysig, ten opsigte van `n bevel toegestaan teen die VERWEERDER vir geld verskuldig aan die EISER;
(URL http://www.iknfo.gov.za/view/DownloadFileAction? id=99961)
3.1Fica wetgewing met betrekking tot identiteit en adresbesonderhede;

3.2Betaling van registrasiegelde;

3.3Registrasievoorwaardes;
3.4Registrasie bedrag betaalbaar R45 000.00 (terugbetaalbaar) en betaalbaar voor die aanvang van die veiling.

3.5Verkoping sal geskied deur die kantoor van die Balju, BLOEMFONTEIN OOS, SEWENDESTRAAT NO 3, ARBORETUM, BLOEMFONTEIN, MET AFSLAER P ROODT EN/OF M ROODT;
3.6Advertensiegeld teen heersende publikasietariewe en verkopingskoste volgens Hofreëls, geld.

4.Die volle en volledige verkoopsvoorwaardes sal net voor die verkoping deur die balju uitgelees word en lê ter insae by die kantoor van die ,BALJU van die BLOEMFONTEIN OOS, SEWENDESTRAAT NO 3, ARBORETUM, BLOEMFONTEIN of by die eksekusie-skuldeiser se prokureurs en kan tydens kantoorure besigtig word.
GETEKEN te BLOEMFONTEIN op hierdie dag van MEI 2024. BALJU-VRYSTAAT HOë HOF
BLOEMFONTEIN OOS
TEL No 051 447 3784
LO KOUPIS
PROKUREUR VIR EISER
EG COOPER MAJIEDT ING.
17 DERDELAAN

WESTDENE
BLOEMFONTEIN

Reference Number: FW002976