FW002941

0
1

KENNISGEWING Insolvente boedel:
WILNA SUSANNA DE KLERK

Meestersverwysing:
B7/2024
Kennis geskied hiermee dat die ondergenoemde as gesamentlike trustee aangestel is en dat persone wat enigiets aan die boedel verskuldig is onmiddelik hul skulde by genoemde trustee moet vereffen.
`n TWEEDE vergadering van krediteure van bogenoemde boedel sal op 03/07/2024 om 10:00 te die Meester van die Hooggeregshof, Bloemfontein gehou word vir die volgende doeleindes:

1.Bewys van Eise
2.Verslag van trustee te aanvaar en
3.Om besluite en opdragte te aanvaar. MP DIBETE,
DT MAJIEDT EN A DARMALINGAM,

ESTATE SUITE TRUST, Phuti@estatesuite.co.za

Reference Number: FW002941