Wednesday, December 6, 2023

Estates

Advrtising Liquidation and Distribution Account. IN THE ESTATE OF LATE MOEKETSI ENEA MADITO, IDENTITY NUMBER 5912195695086, UNMARRIED, Date of death 19 JANUARY 2021,Estate number 002936/2021,MASTERS OFFICE BLOEMFONTEIN, who previously resided at 26896 VISTA PARK, BLOEMFONTEIN, Province Free state Notice is hereby given in terms of Section 35 (5) of Act 66 of 1965 that the […]

Read More »

J.M. Coetzer NOTICE TO CREDITORS IN DECEASED All persons having claims against the under-mentioned estate must lodge it with the Executor concerned within 30 days (or as indicated) from date of publication hereof.Estate Number:008051/2023 Surname:Coetzer First Names:Johanna MariaDate of Birth:1926-02- 23ID Number:260223 0057 086Last Address: 55 van der Haer Road, Reddersburg, 9904 Date of Death:2023-05 […]

Read More »

KENNISGEWING Insolvente boedel: EUNICE STEYLMeestersverwysing: B86/2021Kennis geskied hiermee dat die Eerste en Finale Likwidasie, Distribusie & Kontribusie rekening ter insae sal lê by die kantoor van die Meester van die Hooggeregshof, Bloemfontein en Landdroskantoor, Winburg vir `n periode van 14 dae vanaf 1 Desember 2023. EM VAN WYK, P/A: EG COOPER MAJIEDT ING, KELLNERSTRAAT 77, […]

Read More »

Must Read