Mopheme o kgutlela TV

0
5329
Dibapadi tsa tshwantshiso ya Paleho, Khotso Nkhatho, Thandy Matlaila, Cinah Dyasi mmoho le Vuyo Kobo. Paleho e tla bapala Mzanzi Magic kala 6 Motsheanong 2017.

Sebapadi se ileng sa tuma dilemong tsa bo 1990 se kgutlela televisheneng kamora kgefutso ya dilemo tse mashome a mabedi.
Khotso Nkhatho e se ele monnamoholo. Dilemo tse fetileng, sebapadi sena se hlwahlwa sa papadi tsa televishene se tswang Mamahabane kantle ho Ventersburg se ile sa thabisa ba bohodi ba di milione ka bokgabane ba sona. O kgutletse televisheneng ka matla a maholo mme o ikemiseditse ho sebetsa ka thata le ha ese ele leqheku.
Le ha Nkhatho a bapetse ditshwantshisong tse mmalwa tsa televishene, o ile a fumana setumo tshwantshisong e neng e tsebahala ka Mopheme. Mona teng o ne a bapala le dibapadi tse ding tse hlwahlwa ba kang, Roseline Morapedi le Moshoeshoe Chabedi ba seng ba le siko lefatsheng lena le ka kwano.
Lillian Dube le ena ke e mong wa dibapadi tse hlwahlwa tse neng di hlahelletse kapele le Nkhatho tshwantshisong ena e neng e ratwa haholo. Nkhatho o ile a tswella ho etsa mosebetsi o kgabane wa ho hlophisa le ho ngola tse ding tsa ditswantshiso tsena tsa thelefishini. Tse ding tsa di tshwantshiso tseo a ileng a di ngola di kenyeletsa, Dikolong le Ha a mele di tshiba.
Bokgoni ba hae ha bo aka ba fella mona feela. Titjhere ena ya mehleng e ile ya ipabola ka bokgabane ka ho ngola tse ding tsa ditshwantshiso tsa seyalemoya. “Kamora ho nyamela televisheneng, ke ile ka sebetsa Lesedi FM jwalo ka mohlophisi ya ka sehloohong wa ditshwantshiso le ho etsa dinthonyana tse ngata tse tsamaellang le boqapi,” ho rialo Nkhatho.
Nkgatho o hlalositse hore o ne a hlile a hlolohelwa televishene haholo. Selemong sena toro ya hae e ile ya phethahala ha mohlophisi wa setshwantsho sa televishene, Brain Selekoe, ya tswang toropong ya Welkom a mo mema ho tla nka karolo tshwantshisong e bitswang Paleho.
Tshwantshiso ena e tla hlaha Mzanzi Magic ka la tshelela kgweding ya Motsheanong, ile ya bapalwa Welkom le Qwaqwa. Ho ya ka mohlahisi wa papadi ena, e bua ka ntate ya qobellang moradi wa hae ya dilemo di 16 ho nyalana le monna wa morui. Selekoe o re molaetsa le thuto di matla haholo tshwantshisong ena. “Taba e hlokolosi ke ya hore batho ba ithute ho amohela maemo a bona hobane qetellong ba etsa dintho tseo ba ikwahlahelang tsona,” ho qetella Selekoe. – Matseko Ramotekoa
info@bloemfonteincourant.co.za