Mmampodi o fetisetsa tsebo ya hae ho batjha

0
1034
Mokete Phalole le e meng ya mehope e pakang hore ke mmampodi wa papadi ya ditebele. PHOTO: MATSEKO RAMOTEKOA

Mokete Phalole ke mmampodi wa papadi ya ditebele eo setjhaba sa Foreisetata ka bo phara ha mmoho le Botshabelo se ikgantshang ka yena. Motjha enwa ya dulang motsaneng wa di A o re o qadile ho ba le thahasello ya ho nka karolo papading ya ditebele ha a ne a ena le dilemo tse robong feela. Mme papadi ena ile ya tumisa lebitso la hae. Ho ya ka Mokete, tse ding tsa dipapadi tsa hae moo a neng a nkgisetsana mahafi le bommampodi ba di porofense tse ding di ile tsa hlahiswa thelevishene makgetlo a ka bang mararo. Mme o hlaloseditse lesedinyane la Voice hore, o hapile dikgau tse mmalwa dipapading tseo. “ Papadi ena ya ditebele e ile ya nthusa hore ke thole mosebetsi wa ho hlwaya batjha ba nang le talente e ikhethang ya ditebele le ho etsa hore ba be le thahasello ya dipapadi ke lefapha la tsa bonono le di papadi Bloemfontein,” o hlalositse jwalo.
Phalole o re selemo se fetileng, o ile a theha sehlopha sa ditebele ka hara motse wa habo. O re o kgotsofetse haholo ke boiphehlelo boo sehlopha sa hae bo nang le sona. Selemong sona sena, sehlopha sena sa Mokete se ile sa kenela dithlodisano tsa boraditebele tse tsebahalang ka OR Tambo. Mme bahlankana ba tsheletseng ba neng ba nkile karolo ba ile ba atleha ho hapa di kgau tse kang gauta, silefera le boronse. Sena se ile sa thabisa sehlopha haholo. Mokete o re le ha bana le maikemisetso a maholo, ba tobane le mathata a ditjhelete a etsang hore ho be boima ho ka ntshetsa merero ya bona pele. Ka nako tse ding, o iphumana a lokela ho ntsha tjhelete pokhothong ya hae hore dibapadi di kgone ho nka karolo di tlhodisanong. Empa, kaha bahlankana bana ba ikemiseditse haholo, ha ba nyahame. Mme kamehla ba dula ba le malala-a-laotswe hobane ba thabela seo ba se etsang.
Lebethe Ncamile le Tankiso Lesapo mmoho le Junior Lekoro ke ba bang ba bahlankana ba e leng karolo ya sehlopha sena sa Phalole. Bahlankana bana ba hlalositse hore ba qetile kholejeng, empa, ka lebaka la ho hloka mosebetsi, ba ile ba iphumana ba etsa dintho tse sa lokang. Bonnnete ba re ba kgotsofetse haholo hobane papadi ena e etsa hore ba dule ba le tjhatsi. Ba na le tumelo ya hore ka leleng la matsatsi, ba tla kgona ho emela naha ya Afrika Borwa mafatsheng a ka ntle mme bahape di kgau tseo naha e tla ikgantsha ka tsona.
Mokete Phalole o eletsa batjha hore baseke ba kenela mekgatlo e ka etsang hore ba fumane mabitso a bona a silafetse ha ba lokela ho batla mesebetsi. “ Mekgwa e mengata eo batjha ba ka ithabisang ka yona. Mme keletso yaka ho bona ke ho etsa dintho tse lokileng kamehla le hore ba be le mamello hore ba tle ba tsebe ho atleha,” ho qetella Phalole. – Matseko Ramotekoa
info@bloemfonteincourant.co.za