Masepala o fumantsha mashodu a motlakase kotlo

0
1800
Lebenkele lena ke le leng la a kgaoletsweng motlakase lekweisheneng la Botshabelo. PHOTO: MATSEKO RAMOTEKOA

Masepala o baka dillo le di tsikitlano ka ho kgaola motlakase ho ba o sebedisang ntle le tefo.
Masepala wa Mangaung o re bonyane motlakase o ballwang diketeteng tsa di ranta o fumane o itsutswe lekweisheneng la Botshabalo. Hara beke e fetileng, masepala wa Mangaung o ile wa tswara letsholo la ho tsomana le batho ba belaellwang ka ho sebedisa motlakase ntle le ho o lefella.
Ho ya ka mohlanka wa lehokela wa motse wa Mangaung e leng Lele Mamatu, masepala o ile wa kenya tshebetsong ho fuputsa menyenyetsi ya hore ho na le batho ba bang ba itshebedisetsang motlakase ntle le ho o lefella. Mamatu o re letsholo lena le qadile kgweding ya Lwetse selemong sona sena. O re bonyane ka hara motse wa Botshabelo feela, ho ile hwa fumaneha hore motlakase o sebediswang ka botlokotsebe bonyane o ka ballwa ho R800 000,00 bekeng e le nngwe feela.
Lesedinyana la voice le ile la leka ho bua le e mong wa rakgwebo motsaneng wa di F. Monna enwa ya neng a ferekane o ile a kopa hore lebitso la hae le se phatlalatswe. O hlalositse hore o ne a sa tsebe letho ka boshodu bona ba motlakse. O re selemo se fetileng, o ile a hlokomela hore ditheko tsa motlakase di hodimo haholo. Mme a hlalosetsa motswalle wa hae ka mathata ao a tobaneng le ona wa ho sebedisa tjhelete e ngata haholo bakeng sa ho reka motlakase. “Ke ne ke sebedisa bonyane makgolo a robong ho reka motlakase o neng o sa qete le kgwedi,” ho rialo rakgwebo.
Motswalle wa hae, mme o ile a re o tseba motho ya ka mothusang. “Monna eo ya ileng a re ke mosebeletsi wa Centlec o ile a mpatla makgolo a mabedi feela ho lokisa bothata baka. Mme o ile a etsa hore ke kgone ho qeta kgwedi ka motlakase wa R10 feela,” ho hlalosa rakgebo.
Rakgwebo o re o ne a thabile haholo hoo a ileng a lebala mathata a hae. Mme o re o ne a sa hopole hore lekunutu la hae le tla utullwa. Ka ho tshaba hore mohlomong a ka kenya monna ya mo thusitseng ho utswa motlakase mathateng, o re ha ikemisetsa ho ntsha lebitso la hae.
“Empa ka nnete ke ithutile hore ha ke a lokela ho etsa ketso ya mofuta ona hape,”
Moahi e mong ya ileng a re lebitso la hae ke Maditaba Nape o re yena ha a makale ke taba yena ya boshodu ba motlakase. O re masepala ke ona o susumelletsang baahi ho etsa ditlolo tse tjena tsa molao hobane ba dula ba nyolla theko ya motlakse nako e kgolo le e nyane.
“Batho ba Centlec ba lokela ho nahanela batho ha ba nyolla motlakase ho qoba di tlolo tse tjena tsa molao. E bang ba sa etse hore batho ba reke motlakase ka di tjeho tse lekaneng, mathata ana a tla dula a tswelapele,” ho rialo Maditaba.
Empa Mamatu o re Centlec e keke ya eba le mohau ho batho baiketsetsang boithatelo ka motlakase. O re ba se ba kgonne ho kgaolela bonyane batho 42 motlakase motseng wa Botshabelo feela. “Mme kotlo eo ba tobaneng le yona ke e boima haholo. E ka ballwa bonyane ho R10 000.00 kapa ho feta,” ho rialo Mamatu. – Matseko Ramotekoa
info@bloemfonteincourant.co.za