Lydia Majela o fana ka keletso tsa bophelo bukeng ya hae

0
2443
Lydia Majela ha aka a dumella maemo afe kapa afe ho sitisa maikemisetso a hae a ho atleha. Buka ena ya hae, The Inner Voice, e bua ka tsa bophelo ba hae. PHOTO: MATSEKO RAMOTEKOA

Lydia Majela o dumela hore batjha ba lokela ho hola ba tseba moo ba tswang teng. Mme enwa ya nang le dilemo tse fetang leshome a nyetswe o re ha a swabele moo a tswang teng. Le ha a se a dula Phase 2, toropong ya Bloemfontein, o holetse motsaneng wa di D lekweisheneng la Botshabelo.
Lydia o sebeditse ka thata haholo ho iphumana a atlehile bophelong ba hae. O re bongwaneng ba hae, o ne a rekisa meroho ya moahisane wa hae bakeng sa ho iketsetse tjhelete eo e leng ya hae. Tefo ya hae e ne ele R2 ka letsasti. Le ha bana ba bang ba ne bamo tsheha, ha a ka a dumella bokgopo le ho hloka kutlwisiso ya bona hore di sitise maikemisetso a hae.
Pele a fetela sekolong se phahameng sa Calculus, Lydia o ile a kena dikolo tse pedi tsa motse wa habo e leng Lebelo le Reamohetse. Kamora ho phethela dithuto tsa hae tsa sehlopha sa leshome le metso e mmedi, o ile a iphumana a le lehlohonolo ho ntshetsa dithuto tsa hae pele Central University of Technology. “Ke ile ka sebetsa ka thata haholo ho fumana lengolo la B-Tech hobane ke ne ke tseba hore thuto ke senotlolo sa katleho,” ho hlalosa Lydia.
Empa le ha a ne a rutehile hakaalo, o ile a iphumana a rekisa dienshorense dilemo tse mmalwa. O ile a sebetsa ka thata mme qetellong a iphumana a nyolletswe maemong a hodimo. Jwalo ka ha e ne ese mosebetsi wa ditoro tsa hae, o ile a nna a phehella le ho batlana le mosebetsi o tsamaellanang le thuto ya hae.
Mosadi enwa ya sebete o re qetellong, khamphani ya Eskom e ile ya mo hira. “Ruri ke ne ke thabile haholo ha ke fumana mosebetsi ona o kgabane. Ha se hore ke kgahlanong le ho rekisa dienshorense, empa ke ne ke labalabela ho etsa mosebetsi o fapaneng le o ke qadileng ka ona,” ho rialo Lydia.
Ke mona moo a ileng a tlelwa ke mohopolo wa ho ngola buka ya Senyesemane e bitswang the Inner Voice. Buka ena ya hae e bua ka tsa bophelo ba hae ho tloha bongwaneng. Maikemisetso a hae ka buka ena e ne ele ho ruta le ho kgothatsa batjha. O re o na le tumelo ya hore ha feela motho a ikemiseditse ho atleha, ha hona letho le ka emang ka pele ho yena.
Mme enwa wa bana ba babararo o rata bana haholo. Le ha mosebetsi wa hae o le boima, o thola nako ya ho etsa dintho tseo a di ratang. O qadile sehlopha sa batjha se ba rutang ka bophelo ka kakaretso hammoho le Modimo. “Maikemisetso aka ke ho ruta batjha hore se etsahaleng kajeno ha se nkele se tla etsahala hosane sebaka.”
O re buka ya hae e tswela batjha le bana molemo haholo le ho ba ruta ka ho rarolla mathata ao ba kopanang le ona. O kgothalleditse batswadi hore e bang ba ka ipalla buka ena ya hae le bona, maphelo a bona a ka fetoha. – Matseko Ramotekoa
info@bloemfonteincourant.co.za