Lewensversekering: om te begunstig of nié

0
3160

Eienaars van lewenspolisse worstel dikwels met die besluit of hulle hul lewensversekeringsvoordele aan 'n afhanklike of trust moet bemaak, of nie. Dan kry jy die persone wat verkies om eerder hul lewensversekeringsvoordele in hul testament aan 'n erfgenaam te bemaak.
Indien jy begunstigdes in jou lewenspolis benoem, sal die geld redelik vinnig beskikbaar wees aan jou afhanklikes en is daar nie 'n risiko dat krediteure daarop beslag kan lê nie, aangesien die versekeraar die geld direk aan die begunstigdes betaal en nie aan die oorledene se boedel nie. Wanneer jy egter lewensversekeringsvoordele testamentêr bemaak, betaal die geld eers uit na die boedel en kan dit weens skuld, belasting en koste nooit by die begunstigdes uitkom nie. 
Onthou, geld op aftreefondse (insluitende uittree-annuïteite) word buite jou boedel hanteer en die geld kan nie aangewend word om skuld, belasting en koste by afsterwe te betaal nie. Moet egter ook nie al jou lewensversekering gaan begunstig nie, want dan gaan daar geen kontant in jou boedel wees om enige skuld, belasting en koste te betaal nie en die eksekuteur mag dit nodig ag om van jou bates te verkoop om sodoende likiditeit in die boedel te skep. Nog 'n penarie is dat jy net die nodige lewensversekering na die boedel wil laat gaan en niks meer nie, aangesien dit tot addisionele eksekuteursgelde kan lei. 
Uit bogenoemde is dit dus duidelik dat daar 'n redelike ingewikkelde berekening nodig is om te bepaal wat jou boedel se grootte is, watter skuld, belasting en koste daar gaan wees, watter bates vir erf na watter erfgename, ensomeer. Natuurlik weet jy ook nie wanneer jy gaan sterf nie en met tyd verander die samestelling van jou boedel. Jy gaan dus op 'n gereelde basis 'n evaluasie moet doen oor die stand van sake. Bogenoemde dui op die belangrikheid van gereelde boedelontleding. 
Natuurlik sal deeglike boedelontleding ook vir jou 'n aanduiding kan gee watter gedeeltes in jou finansiële beplanning aandag nodig het en ook hoe jy jou lewenspolisse moet begunstig. Op die einde van die dag sal dit dus wys wees om eerder 'n deel van jou polisse te begunstig en 'n deel aan die boedel te laat uitbetaal (die boedelontleding sal vir jou aandui hoe die verdeling moet plaasvind). Vermy waar moontlik om lewensversekeringsvoordele in 'n testament te bemaak aan jou afhanklikes. – Horace Terry