Lerato le Boitelo di tlisa thabo ho bana

0
1887
Nthabiseng Tshayinca o mmoho le ba bang ba bana bao a ba hlokomelang. PHOTO: MATSEKO RAMOTEKOA

Lerato le mohau di entse hore Nthabiseng a bulele bana le hae la hae.
Nthabiseng Tshayinca (52) o dula motsaneng wa di E lekweisheneng la Bothsabelo. Dilemong tse mmalwa tse fetileng, bophelo ba mme enwa ya nang le bana ba bararo bo ile ba fetoha ha a le ka hara taxi e neng e leba Bloemfontein. O re mokganni o ne a buletse seyalemoya. Mme sebohodi se neng se bala ditaba se ile sa bua ka ngwana wa lesea wa ngwanana ya neng a ile a lahlelwa moo ho qhallwang matlakala ke mmae ha a qeta ho mmeleha. Nthabiseng ya neng a ile a ameha maikutlo ke ketsahalo eno o re o ile a phasoloha a re, ho ja mme wa ngwana eo a ne a ile a mpa a mofa yena. “Pelo yaka e ile ya utlwa bohloko haholo,” ho rialo Nthabiseng.
Nthabiseng ya nang le moradi a le mong, eo e leng hore o se a nyetswe o re ke ha mosadi ya motjha dilemong ya neng a nkile lesea a mmotsa hore na o bua nnete. Yaba Nthabiseng o re kannete o tiisitse. Ke moo mme wa lesea a ileng a mo hlalosetsa hore jwalo ka ha a mmona a le koloing ya baeti jwalo, o ikemiseditse ho lo lahlela ngwana eo wa hae Bloemfontein ka hara toropo hobane yena ha a na bokgoni ba ho mo hodisa. Mme mosadi eno o ile a kopa Nthabiseng ho inkela ngwana eo wa hae wa ngwanana ya neng a ena le kgwedi tse robedi ka nako eo.
Nthabiseng o re o ile a hlollwa ha a hlokomela hore mosadi eno o ne a hlile a ikemiseditse ho mo fa leseanyana leo. Ka ho hlokomela hore kannete mosadi eo ha a swase, ke ha ba etsa tumellano le Nthabiseng pontsheng ya baeti ba bang le mokganni wa taxi. Nthabiseng o re mosadi eo o ile a moneha lesea le ditokomane tsa hae tse kang lengolo la tlhaho le tse ding. Hoba Nthabiseng a fuwe ngwana semmuso, o ile a mohidisa dilemo tse tharo ntle le mathata a letho. Empa o re kamora moo, ho ile hwa etsahala ketsahalo e nngwe. O ile a thola ngwana eo mmae a neng a atisa ho mosia a le mong ha a ikela jwaleng le bahlankaneng ba hae mafelo a beke. Ka ho tsotella, o ile a nka ngwana eo a moisa ho basebeletsi ba setjhaba.
” Mosebeletsi wa setjhaba o ile a mpolella hore seno ke sesupo sa hore Ramasedi o mphile neo ya hore ke hlokomele bana. Mme o ile a nkeletsa hore ke bule lehae la bana,” ho hlalosa Nthabiseng.
Le ha Nthabiseng ele mosadi ya tlwaetseng ho tsamaisa kgebo, o ne a ferekane. Taba ke hobane o ne a hlokomela hore o tobane le phephetso e kgolo,. Mpa o ile a teta sefuba yaba o qalella ho ngodisa sebaka sa bana ba dikgutsana le bao batswadi ba bona ba sa kgoneng ho ba hlokomela. E re kaha mosebeletsi wa setjhaba o ne a moeme nokeng, o ile a atleha ho ngodisa lehae la hae semmuso.
Batho ba ile ba phakisa ba tlwaela sebaka sena. Kamora nako e seng kae, palo ya bana e ile ya eketseha. Nthabiseng ya neng a hirisa dikamore o le ho iketsetsa tjhelete, o re o ile a tlameha ho tela ntlo ya hae le dikamore tsa khiriso hobane bana ba ne ba kena lenyelenyele sebakeng sa hae. Hajwale le hae la Boitelo Child Care le na le bana ba 29 ho tloha maseeng ho ya ho ba dilemo di 18. Ba baholwanyane ba kena dikolo tse fapaneng.
Nthabiseng o bolelletse Voice hore le ha hona le mathatanyana, bophelo bo tswelapele. Mme, bana ba kgotsofetse haholo hobane bana le mme ya lerato. ” Ke eletsa hore batho ba tlohelle ho lahla masea. Ha motho a hlokomela hore a keke a kgona ho hodisa ngwana tlasa mabaka ao a tsejwang ke yena, o lokela ho moisa moo a tla kgona ho fumana thuso le lerato,” ho qetella Nthabiseng. – Matseko Ramotekoa
info@centralmediagroup.co.za