Lerato la mmino le fetotse bophelo ba DJ Hlethe

0
3596
Sebini se tummeng sa Botshabelo Itumelang 'DJ Hlethe' Mohotloane, o re mmino ke seo a se phelelang. PHOTO: MATSEKO RAMOTEKOA

Itumeleng Mohotloane, ya tsebahalang jwalo ka ‘DJ Hlethe’ ke sebini se tummeng sa mmino wa House. Mohlankana enwa ya dulang motsaneng wa di W lekweisheneng la Botshabelo, o tsejwa ke barati le batshehetsi ba hae ka di pina tsa hae tse ratwang haholo ke batjha le batho ba baholo e leng Meropa, Hot Party le Style sa Bloem.
Hot Party e ile ya tuma haholo ka selemo sa 2005, feela le kajeno e ntse etsa hore barati ba mmino ba tjeke ha e lla.
Sebini sena se holetse le lapeng le tletseng mofuthu. O re se thabisang ke hore, batswadi ba hae le ha ba se ba hodile dilemong, ba ntse ba phela mme ba bile ba kgola ditholwana tsa katleho ya hae. “Nna le baholwane baka ba babedi re thusa batswadi
ba rona ho ja mofufutso wa phatla tsa rona. Ke dumela hore batjha ba lokela ho hlokomela batswadi ba bona ele tsela ya ho ba leboha ka kgodiso le ho bafa bophelo,” ho hlalosa Itumeleng.
Itumeleng o re batjha ha ba lokela ho inehela bophelong, ebile o ba kgothalletsa ho etsa dintho tseo ba di ratang. O re feela ba lokela ho utlwisisa hore ebe dintho tse kekeng tsa senya maphelo a bona le ho utlwisa batho ba bang bohloko.
Ho ya ka Itumeleng, ha a ntse a qala ho bina, o ne a le dihlong haholo hobane o ne a sa nahana hore ka tsatsi le leng, e tla ba sebini se tummeng ka hara naha. Kamora ho phethela di thuto tsa hae tsa sehlopha sa 12, o ne a ikemiseditse ho ntshetsa dithuto tsa hae pele.
Empa kaha a ne a se a qadile ho ntshetsa neho ya hae pele, o ile a qetella a shebane le mmino haholo. O re tsohle tseo a di fihlellang ke hobane a ena le boikokobetso mme a bile a sebetsa ka thata. Itumeleng o re o motlotlo hore ebe o ile a sebetsa le batho ba tsebahalang haholo mminong ba kang, Vusi Ndlovu ya ileng a etsa Moneoa naletsana sedikadikweng sa mmino. “Ke ile ka fumana monyetla wa ho sebetsa le Tronix Madibe ya ileng a hlahisa dinaledi tse kang bo Mzambia le Msawawa.”
O re ha hona batho ba etsang dintho tse ntle ka hara lekweishene la Botshabelo, mme sena seile sa baka hore a nke kgefutso ya nakwana mminong, mme a sebetsana le ho ntlafatsa maphelo a batjha le ho bafa monyetla wa ho kganya le bona.
Hajwale, o emetse ho ntsha letlapa le letjha la mmino. “Ke tshepisa balatedi baka hore jwalo ka nako e fetileng, ha ke tlo ba phoqa. Ba lebelle mmino o monate o tla etsa hore ba ikutlwe ba kgatholohile ha ba ntse ba ithabisa kapa ba le kae kapa kae.”
O re o kgothalletsa batjha hore ba tlohelle ho ikgella fatshe le hore batswadi ba fe bana ba bona monyetla wa ho lelekisa ditoro tsa bona. – Matseko Ramotekoa
info@bloemfonteincourant.co.za