Lelapa le sa ntse le hloka bodulo kamora ho tshepiswa RDP

0
2395
Mme Nongazi Baartman o ntse a emetse RDP eo a hlalositseng hore mmuso o ile wa re o tla mo ahela yona selemong se fetileng mme a diha ntlo ya hae. PHOTO: MATSEKO RAMOTEKOA

Ho ya ka mme Nongazi Baartman ya dulang motsaneng wa di-F ho lekeisheneng la Botshabelo, o ne a phela ka boiketlo ka hara ntlo ya hae ya diphaposi tse pedi. Ntlo ya hae e ne e se maemong a matle. Leqheku lena le dilemo di 62 le hlalositse hore ntlo ya lona e ne e tsofetse ebile e na le mapatso a tshabehang. Kamehla o ne a dula a kgathatsehile ke tjhebahalo ya ntlo ya hae mme a lakatsa eka a ka kgona ho ikahela e nngwe. Empa ere kaha a sa sebetse a phela ka penshene ya mmuso, ho ne ho le thata ho yena ho ka aha ntlo e tla mo kgotsofatsa. Feela tjhee, ho yena le bara ba hae e ne ele lehae la bohlokwa ho bona. Mme enwa ya dulang le bara ba hae ba babedi, e leng Sechaba le Thabiso, o re selemong se fetileng ka kgwedi ya Motsheanong, ho ile ha fihla banna ba tsamayang ka koloi lapeng ha hae.
Mme leha a se a sa hopole mabitso a bona, ba ile ba mo hlalosetsa hore ba tswa ofising ya MEC ya tsa matlo ka hara porofensi ya Foreisetata. Hoba a utlwe ditaba tsa bona, o ile a thaba haholo ha a hlokomela hore takatso ya hae ya ho ba le ntlo e phethahetseng e tla fetoha nnete. Ho ya ka Mme Nongazi, banna bao ba ile ba lla ka hore setsha sa hae se senyane, mme ka hona o lokela ho etsa leqheka la ho tlosa ntlo ya kgale ho etsetsa e ntjha sebaka. “Banna bao ba ile ba re e re kaha ke leqheku, ba tlilo nkahela ntlo ya RDP. Mme ba ile ba re ke lokela ho heletsa ntlo yaka e dikamore di pedi e maemong a sa lokelang ho bitswa lehae hobane ba tseleng ya ho aha RDP”, ho rialo Mme Nongazi.
Bara ba Mme Nongazi ba ile ba kena mosebetsing o moholo wa ho heletsa ntlo yabo bona. Empa selemo kamora ho heletsa ntlo, Mme Nongazi le bara ba iphumana ba ntse ba dula ka hara mokhokhu o entsweng ka masenke a kgale mme a mafome. Mme enwa o boletse hore o setse a hlabilwe ke dihlong ka ho iphumana a dula ka hara mokhukhu o tshabehang ke tsela e tjena. O ne a thabile hahoholo ka kgopolo ya hore o tla ba le ntlo e kgolwanyane ho feta eo a neng a dula ka hara yona pele. Empa kajeno, mehatsela le dipula di ikenela ha bonolo ka hara mokhukhu oo a phelang ka hara oona le bara ba hae. Ho feta mona, lemati la ntlwana leo a le sebedisang ho kwala monyako wa mokhukhu ona wa hae ha le notlele. “Ke dula ke tshohile hore dikebekwa di se re kenele mme tsa re tlatlapa. Jwale ha ke tsebe le hore na ke tla batla thuso hokae,” ho qetella mme Nongazi.
O hlalositse hore se bohloko ka ho fetisisa ke hore o qobelleha ho robala betheng le mora wa hae ya dilemo di 21 ha e moholo yena a robala fatshe moo ho batang e bile ho le mongobo ka lebaka la ho hloka sebaka ka hara mokhukhu wa bona o monyane. Mme Senne Bogatsu ya sebetsanang le tsa dikgokahano lefapheng la tsa matlo ofising ya MEC ya tsa matlo Foreisitata o hlalositse hore ntlo ya nkgono e pasitse. “Mme e hlwailwe hore e ahwe kamora ditekanyetso tsa ditjhelete tsa selemo sena”, sena se builwe ke Bogatsu. – Matseko Ramotekoa
info@centralmediagroup.co.za