Kilimanjaro e batla ho tlisa kgau Foreisetata

0
933
Hlopa sa mmino sa Botshabelo e leng Kilimanjaro se kgethetsweng di kgau tse SATMA

Hlopa sa mmino sa Botshabelo se kgethetswe di kgau tsa South African Traditional Music Achievement Awards kapa SATMA.
Sehlopha sena se tsebahala haholo Foreisetata le naha ka bophara. Sona se ile sa thehwa ke Daeke Mokhoele ka selemo sa 2005. Se bitswa Botshabelo Kilimanjaro. Ho ya ka Mokhoele, ha a ne a theha sehlopha sena, o ne a tsamaya mohlaleng wa motswala wa hae Modise Seshemane ya neng a binela Bloemfotein Blessed Brothers pele a hlokahala.
Mokhoele o re ba se ba hatistse di album tse tharo hammoho. Ho bontsha kgolo le katleho ya sehlopha sa bona, mmino wa bona wa choral o bapalwa sealemoyeng sa setjhaba Lesedi FM le tsa se lehae e leng Motheo FM le Mosupatsela FM. Ntle ho mona hape, ba se ba kile ba hlahella lenaneong la TV le tsebahalang ka Roots. “Ka selemo sa 2015, re ile rakgethelwa di tlhodisano tsona tsena tsa SATMA tse neng di tshwaretswe yunivesithing ya Zululand kwana Richards Bay hona mona tlasa mmino ona o tsebahalang ka hore ke Iscathamiya albamong e ipabolang ka bokgabane. Tjhehe le ha re saka ra hapa letho, ha re aka ra nyahama,” ho hlalosa Mokhoele.
Moketjana ona o tsharwang selemo le selemo o tla tshwarelwa mane Mmabana Convention Centre toropong ya Mahikeng ka la 29 le 30 Lwetse 2017. Ditho tse kenyeleditseng Lipholo Mokhoele, Tsie Selesho le Mohau Tsheole hammoho le Tsietsi Ngake, Mathula Lesapo, Mosala Motete, Mpholle Likhethe, Sibusiso Shabalala le Kosinyana Mohailane ba kopa tshehetso ho tswa ka hara porofensi. Ba re kannete e re kaha ba sebeditse haholo ho thabisa barati ba mmino ka album tsa bona tse tsebahalang e leng, Afrika ho Jehova, Re bina sefela le Ma-Afrika bonang, ruri ba ka thabela ho tlisa khau lapeng mona.
Batho ba atisang ho ya meketjaneng e kang manyalo, kereke, mafung le Mangaung Cultural Festival le bona ba kile ba latswa le ho tjeka hammoho le banna bana ba leshome. “Ruri re ka thabela ha le ka re kgetha ho SATMA, Botshabelo Kilmanjaro Best Iscamthiya album nomorong ena e lateng, 34066 hore re tlise kgau lapeng,” ho qetella Mokhoele.

– Matseko Ramotekoa 
info@bloemfonteincourant.co.za