Jou aftreefonds, en egskeiding

0
2865
Photo: www.getsurrey.co.uk

Wanneer dit by egskeiding kom, het die betrokke partye heelwat om te beplan. Daar is baie aspekte waaroor onderhandel moet word om die egskeiding so regverdig moontlik te laat geskied.

Ek kry redelik gereeld navrae oor hoe ’n egskeiding die betrokke partye se aftreefondse (pensioenfonds, voorsorgfonds, uittree-annuïteit, en bewaringsfonds) gaan raak, en hoe die verdeling bereken word. Ek lees toe onlangs ’n goeie artikel deur Lize de la Harpe, regsadviseur by Glacier van Sanlam, wat handel oor die berekening van pensioenbelang by egskeiding, en deel dit graag met ons lesers.

Eerstens: die duur van jou huwelik, tot en met egskeiding toe, het niks te doen met die hoeveelheid geld waarop jy (as nie-lid) aanspraak kan maak uit die lid se aftreefonds nie. Dit gaan alles oor wat die “pensioenbelang” is.

Nou wat is die “pensioenbelang”? Daar moet eerstens aan al die vereistes en bepalings van alle wetgewing betrokke voldoen word, sodat daar ’n geldige eis teen die betrokke lid se aftreefonds ingestel kan word. Die Pensioenfondswet, Egskeidingswet, Inkomstebelastingwet en Onderhoudswet is onderskeidelik betrokke.

Die “pensioenbelang” ten opsigte van pensioenfondse, voorsorgfondse en bewaringsfondse, is die bedrag waarop die lid geregtig sou wees, sou hy op datum van egskeiding bedank het uit sy fonds. Ten opsigte van uittree-annuïteite is die “pensioenbelang” alle betaalde premies tot en met datum van egskeiding, plus ’n jaarlikse enkelvoudige rente op die betaalde premies.

Die rentekoers vir bogenoemde sal bepaal word deur die Minister van Justisie. Gegewe bogenoemde sal dit wys wees vir die partye wat op egskeiding staan, om vooraf te besluit op die bedrag wat geëis gaan word teen elk se aftreefondse, en dit in die egskeidingsbevel te stipuleer.

Onthou ook, indien jy die party is wat geld gaan ontvang uit die lid se aftreefonds, gaan jy belasting op die geld betaal indien jy dit in jou bankrekening gaan laat inbetaal. Indien jy dit egter direk laat oorplaas vanaf die lid se fonds na jou eie bewaringsfonds, uittreeannuïteit of pensioen-/ voorsorgfonds (indien die reëls dit toelaat), sal die oordrag belastingvry geskied, en die geld bly bewaar vir jou aftrede. Nadat jy dus die nodige regshulp en -advies ingevorder het, gaan gesels ook met jou finansiële beplanner. – Horace Terry
horace@nassaux.com