INTERSKOLE PROGRAM: JF v Sentraal

0
1040
INTERSKOLE (15-16 MEI 2015)

Hoërskool Jim Fouché vs Hoërskool Sentraal

15 MEI 2015 (Vrydag)

Tennis:

JF tennisbane – 12:00
1ste seunsspan (6 lede)
1ste meisiespan (6 lede)

Skaak:

12:00
Drie spanne

Potspel:

Tempe – 12:00
eerstespan

Hokkie:

Universiteit van die Vrystaat (UV) Astro A en UV Astro B

16:00 o/18A dogters 16:00 o/16A seuns

17:00 o/18A seuns 17:00 o/16A dogters

16 MEI 2015(Saterdag)

Hokkie:

Jim Fouche A rugbyveld:

08:00 o/16B dogters
09:00 o/18B dogters
10:00 o/16C dogters
11:00 o/14A seuns
12:00 o/14A dogters
13:00 o/14B seuns

Rugby:

JF A veld:

08:00 o/14A
09:00 o/16A
10:10 o/15B
11:10 o/19C
12:20 o/15A
13:30 o/19B
14:50 Sing van skoolliedere
15:00 Mnr en Mej JF en Sentraal
15:15 o/19A

Netbal:

TYD HOOFBAAN BAAN 1 BAAN 2 BAAN 3
08:30    14A               19B          15B     14C
09:15    16A               19C          15C    14B
10:00    15A               19D
10:45    17A                16B
11:45 Bekendstelling van spanne
12:00 19A