Dintja tsa Julia di shwa lenyenyene

0
2892
Julia Mahlumba o re o tlamehile ho ba motswetse wa madinyane a hae kamora hore mma ona a bolauwe ka sehlooho. PHOTO: MATSEKO RAMOTEKOA

Julia Mahlumba ke mosadi ya kgathatsehileng haholo ka lebaka la ho shwellwa ke dintja ka sehloho.
Lebaka ke hobane mme enwa ya dilemo di 39 ya nang le bana ba babedi o re ho na le motho kapa batho ba bolayang dintja tsa hae ka sehlooho. Julia o re dilemong tse nne tse latellanang, o se a shwelletswe ke dintja tse nne tse tshehadi. Ho ya ka Julia, o re o hlokomela hore dintja tsa hae di fepuwa tjhefo hobane di shwa ka tsela e le nngwe. “Pele dintja tsena tsaka dishwa, di kgethetsa makweba. Mme dishwe hang feela pele nka di batlela thuso,” o hlalositse jwalo.
Julia o re yena le molekane wa hae Tebelo mmoho le bana ba bona ba nale lerato le leholo la diphoofolo. Mme taba yena ya ho shwellwa ke dintja e ba utlwisa boholoko haholo. Julia o re ntja ya hae ya ho qetela eo a neng a e bitsa Mmantsho ka lebaka la mmala wa yona o motsho e sa tswa shwa mahareng a kgwedi yona ena. Ntho e bohloko ke hore Mmantsho e ne e sa tswa beleha madinyane a tsheletseng. ” Ketsahalo eno e entse hore ke lle habohloko ha ke hlokomela hore motho kapa batho ba sehlooho ba fepile ntja yaka ya motswetse tjhefo. Ke ile ka ema le ho makala ha e kgethetsa makweba e bile e shwa pele ke e fumanela thuso jwalo ka tse ding tse neng di shwe lemong tsa ho feta,” ho rialo Julia.
Se tetebetsang Julia maikutlo ke hore ha a tsebe hore na o setswe morao ke mang. Feela o na le tumelo ya hore e re kaha dintja tsa hae di le bohale mme di kgahla mahlo a batho ba bangata ka lebaka la phepo e ntle, ho na le setlokotsebe kapa ditlokotsebe tse nang le maikemisetso a ho mo swetsa. ” Ntho e bohloko ke hore dintja tsaka ha di hlophe mang kapa mang. Di dula ka hara jarete yaka hobane e kampetswe,” o hlositse jwalo.
Julia o re ka ona motsotso, o tobane le phephetso e kgolo ya hoba motswetse wa madinyane a ntja ya hae e shweleng mahareng a kgwedi yona yena ya mmesa. O re o lakatsa eka motho kapa batho ba nang le boikarabello hodima ketso ena e sehlooho ba tsebe hore ho bohloko ho lahlehelwa ke ntho eo o e ratang ka maikemisetso. Ntho e utlwisang Julia bohloko ke hobane, le ha a leka ho hlokomela madinyane ana a hae. O re o lokela ho a nyantsha tami. Mme ka nako, o kgona ho nyantsha le leleng ha a mang a lla habohloko ka lebaka la tlala le mohatsela. ” Ke a futhumatsa ka botlolo ya metsi nako e kgolo le e nyane. Feela ho totobetse hore a hloka mofuthu wa mma ona hobane a se a ntse a qalelletse ho shwa tsatsi le leng le leng,” ho tjho Julia.
O re ka nnete o etsa thapedi ho mang kapa mang ya nang le boikarabello ba ketsahalo yena e soto hore a mpe a emise. Mme o tshepisitse hore jwalo kaha a ena le lerato la dintja le diphoofolo tse ding, o tla tswella pele ka ho di ruha. ” Ntja ke motswalle le modisa wa motho. Jwale, ke kopa hore batho ba ntlohelle ke etse seo ke se ratang, hobane ha ke ba hlophe le hanyane feela,” ho qetella Julia. – Matseko Ramotekoa
info@bloemfonteincourant.co.za