“Bese ena e telele haholo hore re ka e palama”

0
2464
Bapalami ba di bese tsa Inter State Bus Lines ba re ha ele e telelehadi ena bese yona ba keke ba e palama.

Mantswe ana a builwe ke bapalami ba di bese tsa khampani ya Inter State Bus Lines. Di bese tsena di palamisa bapalami ba balwang ka di kete ka letswatsi pakeng tsa motse wa Thaba-Nchu, Botshabelo le Bloemfontein tsatsi le leng le leng. Mme ho ya ka bapalami ba bang, kgwedi e fetileng, ba ile ba bona bese e telele ho feta tseo ba tlwaetseng ho di palama e tloha Cental Park moo boholo ba di bese bo palamelwang le ho theola boholo ba bapalami teng.
Mme hang ka hore ba bone bese ena e neng e sena mengolo ya Inter State Bus lines, bapalami ba ile ba tshoha haholo. Ba bang ba ile ba qalelle ho ntsha maikutlo a bona Facebook. Maikutlo bo ngata e ne ele a somang bese yena. Voice e ile ya fumana monyetla wa ho buisana le e mong wa ba sebetsi ba Interstate ya sakang a ntsha lebitso la hae. O re khamphani e morerong wa ho reka dibese tse ka bang hlano tse palamisang bonyane bapalami ba 138 ba dutseng di tulong.
O re kannete bapalami ha a ba lokela hoba kgahlanong le sena, hobane dibese tsena di bolokehile haholo. Empa lekgale! E seng ho ya ka mo bapalami ya dulang Botshabelo, Mothebedi Mohapi. O re ke dilemo tse fetang 25 a palama dibese tsa Interstate. Mothebedi o re dilemong tseo, o bone dikotsi tse nyarosang tse neng di bakwa ke tsona di bese tsa Intersate. Monna enwa eo a sebetsang jwalo ka moqhobi o re ha se hore ha a tshepe dibese tseno tse telelehadi. ” Seo ke sa se tshepeng ke bakganni bana ba dibese. Ha ba hloleha ke ho laola tsee tseo ba di tlwaetseng, tse telelehadi tseo tsona ba tla kgona jwang ho di laola?” ho botsa Mothebedi.
Mme Malerato Sebolotsi (59) o re o iphumana a le lehlohonolo hore ebe o a qetela mosebetsing ha selemo sena se feela. O re kannete kamehla ha bese e tsamaya mmileng o moholo wa N8, o rapela Ramasedi hore a mmoloke a kgone ho fihla ha hae a ntse a phela. Mme enwa ya dulang motsaneng wa di M Botshabelo o re e bang a ka iphumana a lokela ho palama e nngwe ya di besehadi tseo tse sokang di kena tshebetsong, a ka e theoha hara tsela. ” Ho hang feela! Ha ke tlo iphumana ke dutse kahara lebitla ke ntse ke phela,” ho rialo mme Malerato.
Thabiso Morgan (45) yena o re tjhehe a keke a tshwaya khamphani phoso e bang e ka reka le ho sebedisa di bese tseo bakeng sa maaeto. O re kamehla o tla fumana bapalami ba bang ba eme ka maoto ha dibese di tletse mme ba tatetse ho fihla mabakeng a bona. O re sa bohlokwa ke ha feela bapalami ba bolokehile.
Motshwari wa Interstate e leng George Mokgothu o re ha ba so reke kapa hona ho kenya mefuta eno ya dibese tshebetsong. Mokgothu o re le ha bapalami ba ile ba bona e nngwe ya di bese tseo, lebaka ke hobane khamphani e ile ya e tlisa bakeng sa hore ho tla etsa diteko bakeng sa ho tseba hore na e ka lokela maeto. – Matseko Ramotekoa
info@bloemfonteincourant.co.za