Banana ba sekolo sa Tokoloho ba fumana metseto

0
3234
Mosuwe hloho Marry Mopereko le bana ba sekolo sa Tokoloho. PHOTO: LEBAKENG NKABI

Mokgatlo o busang wa ANC o eme ka matla hobona hore bana ba banana ha bafetwe ke dithuto nakong eo bayang matsatsing hobane bahloka metseto . Banana ba fetang dimillione tse pedi ba dilemo tse pakeng tsa 12 hofihlella ho tse 18, bahlahang malapeng a dikotjwana di mahetleng mona Afrika Borwa, haba e dikolong habale matsatsing, hobane basa kgone ho ithekela metseto.

Kantorong ya ketso ya molao ya ANC motseng wa Botshabelo, Itumeleng Makolwana o boletse hore diphuphutso di hlahisitse hore bongata ba banana ba fetwa ke matsatsi a mashome a mahlano a sekolo. Ka lebaka la bohlweki, bongata ba banana baiphumana basebedisa masela, dikoranta le bojwang ele tsela yaho ithusa habaya matsatsing, mme sena ha se a bolokeha.

“Kajeno sekolong sena sa Tokoloho re thusa banana ka mesamo ya bomme e mashome a mahlano. Re hlokometse hore baya e hloka mme re bone hole bohlokwa hore rethuse le bona banana bana basa itekanelang hobane lebona ntse baya matsatsing jwalo ka mang le mang,” ho hlalosa Makolwana.

O hatetse pele ka ho leboha mohokahanyi wa ANC motseng wa Botshabelo eleng Molefi Morake hape le mongodi wa ANC Mangaung Metro eleng Paseka Nompondo mmoho le moetapele wa setjhaba wa ward 37 eleng Lebona Nkgatle mmoho le baetapele basetjhaba ba ileng ba kenya letshoho mosebetsing wa letsatsi leo.

Moetapele wa batjha Benjamin Nortjee poisanong le Voice o boletse hore bona jwalo ka batjha ba ward 37 batshehetsa mesebetsi e tshwanang le ena ho ntshetsa maphelo a batjha pele.

Marry Mopereko, mosuwehlooho wa sekolo sa Tokoloho sa bana ba sa itekanelang poisanong ya hae le Voice o boletse hore bona jwalo ka sekolo ba thabetse ketelo ya kajeno ya mokgatlo wa ANC sekolong sa bona ka hobane bane ba dula baena le bothata bo boholo sekolong ka hobane banana bane basatle sekolong nakong eo ba ileng matsatsing hobane ba hloka metseto. – Lebakeng Nkabi
info@bloemfonteincourant.co.za