Bana ba fumantshwa thuto ya motheo ke titjhere ya mehleng

0
1333
Titjhere ya mehleng Mathabang Sali o potapotilwe ke bana le basebetsi kiritjhing ya hae. PHOTO: MATSEKO RAMOTEKOA

Ho hlakile hore ho ruta bana ho mading a titjhere ena ya mehleng. Selemo se fetileng, Mathabang Sali (58) o ile a tlohella mosebetsi wa hae wa ho ruta. O re le ha ane a soka a fihlella dilemo tsa hae tsa semmuso tsa ho ja meja fatshe, Mathabang o ile a nka qeto ya ho tswa mosebetsing. O ne a se a sebeditse dilemo tse 36. Le ha batho ba bang ba ka hopola hore Mathabang o ne a tatetse ho lo itjella tjhelete ya hae a le lapeng ha hae, o hlalosa hore ha ho jwalo. Ho ya ka Mathabang, o re seo a neng a labalabela ho seetsa ke ho qala sebaka sa boithutelo bakeng sa bana.
Mme hang feela kamora ho dula hae, Mathabang o ile a ngodisa keritjhi ya hae a bitswang Lesedi. Lebaka le e ntseng hore a rehe kitritjhi Lesedi ke hobane a ne e hlile a bontsha hore maikemisetso a hae ke ho tlisa kganya ka thuto baneng ba sa leng banyenyane dilemong.
Ha jwale Lesedi ho na le bana ba balwang ho mashome a robedi (80). Mme Mathabang o re o ile a ruta boholo ba batswadi ba bana bana. O nahana hore lebaka le etsang hore Lesedi le hole ke hobane batswadi ba bana ba mo tshepa le ho mo tseba hantle. Ha a ne a qala kerithji ya hae, o ne a ena le bana babadi feela. Empa e re kaha a ne a ena le tshepo le maikemisetso a maholo, ha aka a nyahama. Mme o ile a hira batho ba tsheletseng ele hore ba tlo sebetsa le yena. Mme leano le leng la hae ene ele ho etsa hore batho ba sa sebetseng le bona ba une molemo ho yena. ” Ke rata bana le thuto haholo. Mme ke ka hoo ke sa kgathaleng le ho nyahama ha ke sebetsa le bona,” ho hlalosa Mathabang.
Mathabang o re le ha a ne ile a hlokomela hore di kiritjhi di ngata tseo e leng kgale di sebetsa ka hara motse wa Botshabelo, o ne a sa kgathatseha ha a qala ya hae. O re ke hobane, ya hae e fana ka ditshebeletso tse fapaneng le tseding ka hara motsana wa di D moo e thehilweng teng. O re mona Lesedi, ho a kgonahala hore batswadi ba tlise bana le mafeelo a beke. ” Feela mona teng batswadi ba lokela ho etsa ditlhopiso e sa le ka nako. Ke e ntse qeto ena ele ho thusa batswadi ba nang le mabaka mafelo a beke hore ba kgone ho a phetha ba sakgathatsehe ka polokeho ya bana ba bona,” ho rialo Mathabang.
O re ka sena sebaka, ha a so ka a fumana tshehetso kapa thuso ya ditjhelete bakeng sa ho tsamaisa Lesedi. Empa e re kaha ana le maikemisetso a maholo a ho fetola maphelo a batho, o sebedisa karolo ya tjhelete ya hae eo a ipoloketseng yona ho lefa basebetsi. Haufinyana o re o tlo tshwara mosebetsi wa dikapeso tsa bana ba seng ba le dilemong tsa ho qala sekolo selemo se tlang. ” Mokete ona wa dikapeso e tla be ele wa bobedi. Mme ke na le tumelo ya hore o tla tsamaya hantle jwalo ka wa selemo se fetileng,” ho qetella Mathabang. – Matseko Ramotekoa
info@bloemfonteincourant.co.za