Sipho o sebedisa neho ya hae ho iphedisa

0
665
Sipho Yekiso o etsa mosebetsi o kgahlisang wa ho lokisa makoloi. PHOTO: MATSEKO RAMOTEKOA

Ke dilemo Sipho Yekiso wa motsaneng wa di L lekweisheneng la Botshabelo a iphedisa ka ho lokisa makoloi a robehileng. Sipho ya dilemo di mashome a mabedi a metso e tsheletseng o bile le lerato la ho lokisa makoloi a robehileng a sa le monyenye dilemong. Kajeno lena ha ho mofuta wa koloi eo Sipho a sa e tsebeng ho e lokisa. O leboha thuto eo a ileng a e thola bonyaneng ba hae. ” Ha ke sa ntse ke hola, ke ne ke atisa ho lokisa dikoloi tsaka tsa ho bapala. Mme le ha di ne di sa robeha, ke ne ke di bula ho leka ho sheba hore na di na le eng ka hare,” ho hlalosa Sipho.
Batswadi ba Sipho ba ne ba sa mo kgalemele ha a leka ho lokisa kapa hona ho roba dikoloi tsa hae tsa ho bapala. Bane ba mo babatsa ka ho hlokomela hore o na le neho e kgethehileng. Ha Sipho a se a le sekolong se phahameng, lerato la hae la ho lokisa makoloi le ile la tota haholo. Kamehla o ne a sebetsa le bo makhenekhi ba hlwahlwa ba motse wa habo ho ka ithuela tsebo. Maikemisetso a hae e ne ele ho itokisetsa bokamoso. E re kaha o ne a lefuwa moputso ke bomakhenekhi bao a neng a sebetsa le bona, Sipho o ne a kgona ho iketsetsa tjhelete eo ka yona a neng a kgona ho rekela ba leloko labo dintho tseo ba di hlokang.
Kamora ho phethela dithuto tsa hae tsa materiki ka selemo sa 2007, Sipho o ile a ba lehlohonolo la ho ka etsa dithuto tsa kgwedi tse tsheletseng tsa ho ithutela ho lokisa makoloi kholejeng. ” Dithuto tseno tsa nakwana di ile tsa etsa hore tsebo yaka ya holokisa makoloi e be batsi haholo,” ho hlalosa Sipho.
Mme o ile a tswella ho sebelletsa bomakhenekhi ba bang. Empa kajeno Sipho o motlotlo haholo. O re e mong wa bomakhenekhi ba motse wa habo o ile a mofa monyetla wa ho itshebetsa kamora ho mosebelletsa selemo. ” Ntate enwa ya mosa o ile a ntumella ho sebelletsa jareteng ya hae. Mme hajwale, kgwebo yaka e tswelapele hantle, ” ho bolela Sipho.
Makhenekhi enwa ya thabelang mosebetsi wa hae haholo o re ka nako tse ding o kopana le batho ba sa hlompheng kgwebo ya hae. O re bothata bo boholo boo a tobanang le bona ke batho ba tlisang makoloi a bona hore a lokiswe. Mme ba qetelle ba sa a lokolle ka nako. ” Sena se swabisa le ho kgathatsa matla. Empa ha ke a ikemisetsa ho tlohella mosebetsi ona hobane ke o rata haholo,” ho rialo Sipho.
Maikemisetso a maholo a Sipho ke ho rupella batjha ba nang le thahasello ya mosebetsi ona wa hae. Lebaka le leholo ke hobane o lakatsa ho bona batjha ba ikemela mme ba kgona ho etsa dintho tse lokileng bakeng sa ho iphedisa. Sipho o qetelletse ka ho hlalosetsa lesedinyane la Voice hore hang feela ha a ka fumana monyetla o mong, takatso ya hae e kgolo ke ho ntsetsha dithuto tsa hae pele kholejeng. – Matseko Ramotekoa
info@bloemfonteincourant.co.za