Sabata o na le mokitlane wa koloi eo a sa e rekang

0
486
Sabata Makhale o re o pharilwe ka molato o mo sentseng lebitso wa hore o na le mokitlane wa koloi eo a sa e rekang. PHOTO: MATSEKO RAMOTEKOA

Monna e mong le e mong o thabiswa ke ho kganna koloi e majaba-jaba ya theko e hodimo, empa Sabata Makhale yena o kene mathateng a maholo. Lebaka ke hobane, dikgwedi tse mmalwa tse fetileng, monna enwa ya dulang motsaneng wa di F lekweisheneng la Botshabelo o ile a fumana mohala o mo tsebisang hore o salletse morao ka mokitlana o mokalo ka R30 000. Ka matswalo a tshabehang, o ile a leka ho tseba hore na o kene mokitlang jwang. Mme ho ya ka Sabata, o ile a bolellwa ke motho eo a neng a moletseditse mohala hore o rekile koloi ya moetso wa Ford Ranger. Mme e re kaha a hlolehile ho lefa tumellano ya R10 000 ka kgwedi, o salletse morao ka mokitlane wa hae. Sena ha se aka sa thabisa Sabata le hanyenyane feela hobane yena o ne a tseba a ikgannela koloi ya moetso wa Polo Playa. Feela o ile a qhelela mohopolo ona ka thoko mme a leka ho lebala ka ona. Mathata a hae ha aka a fella moo. Dikgwedinyana kamora ho fumana mohala oo a neng a leka ho o ntsha mohopolong wa hae kgafetsa-kgafetsa, ho ile hwa hlaha mohlolo o mong hape. Kgetlong lena teng, tjhelete e kaalo ka R10 000 e ile ya hulwa banking ya hae ntle le tumellano. ” Ke ile ka tsoha haholo. Mme ntle le tshenyo ya nako, ke ile ka potlakela bankeng yaka ele ha ke ne ke batla ho etsa diphuputso,” ho rialo Sabata.
O re ha a fihla bankeng, o ile a hlalosetswa hore o na le tumellano le kgwebo e hwebang ka ho rekisa makoloi porofensing ya Leboya Bophirima hore tjhelete ya hae e hulwe. Ka matswalo a hodimo, Sabata o ile a lokela ho fan aka bopaki ba hore yena ha a tsebe letho ka tumellano eo. Ka lehlohonolo, banka e ile ya mo thusa hore a fumane tjhelete ya hae. Taba yena ha e yaka ya fella mona. Sabata ya ntseng a ikahela ntlo ya ditoro tsa hae mmoho le lelapa la hae o ile a leka ho etsa mokitlane lebenkeleng le rekisang thepa ya ho aha. Mona teng, o ile a bolellwa hore a keke a fumana mokitlane hobane yena ha a tshepahale. Mme lebitso la hae le senyehile ka lebaka la hobane a hloleha ho patala mokitlane wa koloi eo a a rekileng. ” Taba yena e ile ya ntena haholo. Mme ke ile ka lokela ho iketsetsa di phuphutso tse ding hape. Ke mona moo ke ileng ka kgona ho fumana di nomoro tsa mohala tsa setsha se rekisang makoloi toropong ya Klerksdorp. Ke ile ka leka ho botsa hore na jwale hobaneng ha ba mphara ka molato oo ke sa o tsebebeng. Empa beng ba lebenkele la makoloi ba ile ba hloleha ho mpha dikarabo kapa hona ho rarolla mmathata aka,” ho hlalosa Sabata.
Empa, ena e ne e se qetello ya mathata a Sabata. Dibeke tse mmalwa tse fetileng, Sabata o ile a ya posong ho ya kgafela koloi ya hae. Mona teng o ile a hlalosetswa hore o lokela hore a kgafele koloi ya moetso wa Ford Ranger hore a tle a tsebe ho fumana ditokomane tse pakang hore a kgafetse koloi ya hae. Sabata kannete o ile a hlokomela hore o tlalletswe ke naha. Ke mona moo a ileng a ya sepoleseng sa motse wa habo ho lo fana ka tlaleho ya taba yena e mo tshositseng e bile e mo sentse lebitso. Taba yena ya koloi yena ha e yaka ya fella mona feela. Sabata o ile a ba a hlalosetswa hore ho na le nyewe e butsweng ke sepolesa ya bo bodu kgahlanong le koloi yena. O ile a thuswa ho fumantshwa bopaki bo bontshang hore ha a tsebe letho ka taba ya koloi eo.
Sabata o re taba yena e sentse bophelo ba hae haholo hobane le ha a ne a ka thabela ho kganna koloi eo, tjhelete eo a e kgolang ka kgwedi e tlaase ho yena eo ho thweng o lokela ho e patala koloi yena. Voice e ile ya bua le Hillary Mophethe ho lefapha la sepolesa di tsela le di palangwang . O tshepisitse hore taba ena e tla emelwa ka maoto ke lefapha. ” Lefapha le tla etsa di phuputso ho leka ho fihlela sehlohlolo sa tabahadi yena,” ho railo Mophethe.
Brigadier Sabata Mokgwabone Leboya Bophirima o re nyewe e butswe ke rakgwebo moo koloi ena e rekilweng teng. O hlalositse taba ya hore ha hona motho ya seng a tshwerwe ka ona motsotso. “Ho utlwahala hore monna ya sa tsebahaleng o ile a sebedisa dinomoro tsa ID tsa lehlatsipa le senepe sa motho e mong ho reka koloi e se e hlalositswe.”  – Matseko Ramotekoa 
info@bloemfonteincourant.co.za