Mme wa sebele o ruta bana boikarabello

0
999
Ditho tsa sehlopha sa Seele-Sele di thabela ho thabisa balatedi ba sona. PHOTO: MATSEKO RAMOTEKOA

Lekweishene la Botshabelo le dula le hlahella ka botlokotsebe bo jeleng sitsi. Empa motswadi enwa ya nang le lerato le ho boulella lekweishene la habo o ikemiseditse ho lwantshana le taba ena e hlokolosi le ho lemosa batjha hore mekgwa e mengata ya ho ithabisa le ho qoba ho nka tsela e sa lokang ya bophelo.
Jwalo ka ha Mamohau Ramolahloane e le mme ya sa thabelang masawana, o dumela hore mmino ke lona lebaka le ka etsang hore bana ba hole e le batho ba lokileng le ho hlompha. Mme enwa ya nang le bana bararo o rata bana haholo. Mme o lakatsa ha ba ka etsa dintho tse ntle ele hore ba tle ba tsebe ho atleha Bophelong. Ke ka hoo dilemong tse fetang tse hlano tse fetileng, Mamohau a ileng a fihlelwa ke mohopolo wa ho theha sehlopha sa ho tjeka le ho bina. O re lebaka le leholo hape ene e le hobane a ne a hlokomela hore bana ba lekweisheneng la Botshabelo ha bana mekgwa e mengata ya boithabiso.
Ho ya ka Mamohau, o re ha ane a theha sehlopha sena se bitswang Sele-Sele ka hara motsana wa Section M batswadi ba ile ba thaba haholo ba molokolella bana hore a ba rute ho bina le ho tjeka. ” Ntho e neng e nkgathatsa ke ho bona bana ba bangata ba qetella ba e ntse botlokotsebe. Jwalo ka motswadi, ke ile ka tlelwa ke kgopolo ya hore ke fumane ntho e ka etsang hore ba kgone ho ithabisa le ho ba hlokomedisa hore ha se ka ntho tse mpe feela ba ka tumang,” o hlalositse jwalo.
Mona sehlopheng sena, Mamohau ha a rute mmino le motjeko feela, o netefatsa hore o fa bana maele a bophelo a kang ho qoba ho etsa dintho tse tswileng tseleng. Mme, hape o ba eletsa hore ba seke ba kenela maqulwana a etsang botlokotsebe ka hara motse. ” Hape ke dula ke ba hlokomedisa hore ba qobe thobalano ho fihlela ba hodile mme ba ena le balekane, hobane e kaba tlisetsa bana ba sa rerwang le mafu a thobalano,” Mamohau o hlaloseditse Voice.
Sehlopha sena se na le ditho tse mashome a mabedi a nang le metso e mene. Mme sekenyeleditse bahlankana le barwetsana. Ho etsa hore mmino le motjeko wa sehlopha o kgahlise, ba ikwetlisa matsatsi a mahlano ka beke. Mme mafelo a beke, ba mengwa meketjaneng e fapaneng ho lo thabisa matshwele. E re kaha sehlopha se hloka tjhelete bakeng sa ho reka seaparo seo ba se sebedisang le ho lefella maeto a sona, se leshuwa tjhelete bakeng sa ho thabisa meketeng. Mamohau o re baradi ba hae ba babedi le bona ke ditho tsa sehlopha sena sa Sele-Sele.
Mamohau o re sehlopha sena se tjekang le ho bina mmino o fapaneng wa setso se thabelwa haholo ka hara Botshabelo. Empa e re kaha maikemisetso a sehlopha ele ho atleha le ho tuma, ba etela ditoropo le metse e meng ka hara Foreisetata. Mamohau o re o na le tshepo le tumelo ya hore ka leleng la matsatsi, ditho tsa sehlopha sa hae di tla atleha bophelong. – Matseko Ramotekoa
info@bloemfonteincourant.co.za