Leponesa la mosadi le ipabola ka bokgabane

0
2145
Nikiwe Mokatsanyane ke lefokisi le hlwahlwa ka hara motse wa Botshabelo.

Ho holela mapolasing ha ho a sitisa Nikiwe Mokatsanyane ya nang le dilemo tse mashome a mararo a metso e tsheletseng hore ebe Lepolesa le kgabane. Ho sebetsa kathata le ka bokgabane hwa Mokatsanyane ho a totobatsa hore mapolesa a basadi le ona a kgona ho phetha mosebetsi wa bona jwalo ka bomphato ba bona ba banna. Ha a ntse a holela mapolasing a Dewetsdorp, o ile a kena sekolong sa Fanie Mbena. Mokatsanyane eo e leng karolo ya lekala la sepolesa sa Seloshesha o sa tswa hapa kgau e babatsang mosebetsi wa hae o motle. Mosebetsi wa Mokatsanyane o bontsha e le konstabole e mafolofolo haholo. Ho thata ho dumela hore pele a imphumana a etsa mosebetsi was ditoro tsa hae, o ile a sebetsa difemeng tsa Matjhaena lekweisheneng la Botshabelo.
Mme ka selemo sa 2008, o ile a atleha ho kena sepoleseng. O ile a ya thupellong ya sepolesa kholejeng e motseng wa Oudtshoorn moo a ileng a qeta thupello ya hae hona teng. Kamora ho qeta thupello ya hae, o ile a sebetsa Boithuso ele ho ntshetsa tsebo ya hae pele. Hoba a qete ho phethela mosebetsi wa ho ba lepolesa la moithutwana, o ile a iphumana a sebetsa ledibohong la Van Rooyen. Mokatsanyane o ile a phakisa ho bontsha hore o na le boitelo le maikemisetso a maholo. Mme ka selemo sa 2012, o ile a fumana mosebetsi wa bofokisi Boithuso hape. Mme, kamora ho sebetsa ka tlasa leihlo le ntjhotjho la kapoteni Benedict Maputle, ka selemo sa 2013, o ie a iphumana a lokela ho sebetsana le nyewe ya peto ya ngwanana ya neng a le dilemo di nne ka nako eo. Boqhetseke ba bae bo ile ba mo thusa hore a kgone ho phethisa toka nyeweng eo ya ngwana. Senokwane se neng se belaelwa ka peto ya ngwana eo se neng se tsebahala ka lebitso la Petrus Setlai se ile sa fumanwa se le molato mme sa kwallwa tjhankaneng.
Kamora moo, Mokatsanyane o ile a sebetsa ka thata ho etsa diphuphutso tse amanang le di nyewe tsa peto ka hara Botshabelo. Mme dilemong tse latellang, o ile a kgona ho thusa hore dinokwane tsa dipeto le di tlhoriso tsa bana le basadi di a hlolelwe melato ya tsona mme di kwalle ntlwana tshwana. ” E sa le ele toro yaka ho sebetsa jwalo ka lefokokisi hobane ke ne ke labalabela ho lwantshwa botlokotsebe,” ho rialo Mokatsanyane. Le ha mosebetsi ona wa hae o le kotsi mme o batla kelello e tjhatsi, o ile a kgona ho fumana nako ya ho ntshetsa dithuto tsa hae tsa sepolesa pele. Mme o na le mangolo a mangata a diphuputso tse kenyeleditseng le mokgwa wa ho etsa diteko ho thusa ho rarolla dinyewe. “E mong wa batlodi ba molao o ile a iphumana a ahloletswe dilemo tse 127 kamora hore ke kgone ho rarolla nyewe ya peto le ho kwetela. Seo ke se hlokometseng ke hore mosebetsi ona wa sepolesa o hloka mamello le bokgoni ba ho buisana le mahlatsipa ka kotloloho,” ho rialo Mokatsanyane.
Mme enwa wa bana ba babedi, o ntse a ipha nako yaho etsa mosebetsi wa hae ka bokgabane. Bekeng e sa tswa feta, Mokatsanyane o ile a hapa kgau ya ho ba lepolesa le hlwahlwa
selemong sa 2015 le sa 2016 moketjaneng o neng o tshwaretswe Kopano Nokeng. – Matseko Ramotekoa
info@bloemfonteincourant.co.za