Bohlaswa bo sa jeseng ditheohelang

0
430
Sena ke sesupo sa hore ho na le baahi ba lahlelang matlakala di tulong tse sa lokelang ka hara motse wa Botshabelo. PHOTO: MATSEKO RAMOTEKOA

Baahi ba motse wa Botshabelo ba pota-potiloe ke bohlaswa.
Ha motho a lahlela mahlo ka hara metsana ya Botshabelo, hohle mona ho tletse matlakala a nkgang hampe. Matlakala ana a lahlelwa hohle ke batho basa kgathalleng hore a tlisa tshitiso le mahloko ka hara motse. Ka nako tse ding bana ba ipapalla ka matlakala ana ba sa hlokomele kotsi le mafu a bakwang ke ona. Lesedinyane la Voice le ile la bua le moruti wa kereke ya Faith Mission e ka hara motsana wa di A. Ho ya ka moruti Petrus Saleni, mathata a bona a qadile dilemo tse hlano tse fetileng. O re ba ile ba hlokomela hore ho na le baahi ba lahlelang matlakala pela moaho wa kereke. Mme ba ile ba kopa thuso ho mmasepala wa Mangaung ho ba thusa ka ho hleka matlakala. Empa moruti Saleni o re ketsahalo eno ha e yaka ya thusa. O re kamora nakwana e seng kae, ke ha matlakala a boetse a phaella pela moaho wa kereke. Moruti Saleni o re sebohloko ka matlakala ana ke hore a baka tshitiso haholo ho badumedi ba kereke ya hae. O re di Sontaha tsohle di atisa ho ba boima hobane badumedi ha ba kgone ho mamela lentswe la Modimo ka bolokolohi. O hlaloseditse Voice hore ba qeta boholo ba nako ba kwetse dinko tsa bona nakong eo ho etswang dithapelo kapa ho balwa bible ka kerekeng. ” ke etsa boipeletso ho baahi hore ba emise ho lahlela matlakala ao ba sa a sebediseng pela ntlo ya thapelo.,” ho rialo Saleni.
Moruti Saleni ya kgathatsehileng hore matlakala a lahlelwang pela kereke a kenyeleditse mefuta yohle ya ditshila. Ka hara ditshila tsena, ho na le diphoofolo tse shweleng tseo e reng ha di bola di bake seputa se nyontshang habohloko. Mme ntle le mona hape, ho na le maleiri a bana le batho ba baholo a sebediswang hang mme ebe a ya lahluwa. Le ona a baka monkgo o mobe haholo. Saleni ya swabiswang ke seo baahi ba sa tsotelleng ba se etsang hore ke dilemo tse fetang mashome a mararo kereke ya bona ele moo e leng teng kajeno. Mme hangata, ba atisa ho tshwara meketjana e fapaneng e tsamaellanang le tsa se moya. ” Mekete ya kereke e kenyeleditse manyalo le ho etelwa ke baeti ho tswa di bakeng tse hole. Nahana feela hore na ba ikutlwa jwang ka ho rapella sebakeng se bohlaswa ka tsela e tjena?” ho botsa Saleni.
Moahi Rethabile Moorosi o re le yena ha a thabiswe ke tsela eo baahi ba bang ba lahlang matlakala a bona. O re ho totobetse hore ba etsi ba ketso tsena ke basa kgathalleng. O re kamehla ha a tsamaya kahara motse, o lokela ho thiba dinko tsa hae kapa hona ho tshwela mathe ka lebaka la ho nyonya. ” Ntho e bohloko ke hore metsaneng ya makgoha, o keke wa bona bohlaswa bo tshwang le bona bo ka hara motse wa Botshabelo. Batho ba bo rona ba lokela ho hlokomela hore ba lahlele matlakala ditsheng tseo mmasepala a dumelletseng hore a lahelwe teng,” ho rialo Rethabile.
Qondile Khedama ho tswa mmasepaleng wa Mangaung o re o tsa thapedi ho baahi ho emisa ho lahlela matlakala a sa hloleng a sebediswa hohle feela. O re batho ba lokela ho tseba hore matlakala a silafatsa motse le ho tlisa mahloko ka hara motse. Ho ya ka Khedama, basebetsi ba mmasepala ba phutha matlakala ka kara motse wa Botshabelo. O e leditse baahi hore ka matsatsi ao ba tsebang hore basebetsi ba mmasepala ba phutha matlakala, ba a bokelle le ho a beha moo ho tla ba bobebe hore a fumane. – Matseko Ramotekoa 
info@bloemfonteincourant.co.za