Barutehi ba ikemiseditse ho fana ka thuto ya mahala ho batjha

0
650
Lucky Leballo le Hope Mafa mmoho le Lebohang Mofo ba thakgotse le nane la ho fumantsha baithuti ba motse wa habo bona di thuto tsa tlatsetso. PHOTO: MATSEKO RAMOTEKOA

Barutehi ba bararo ba ikemiseditse ho fana ka thuto ya mahala ho batjha.
Ba re lebaka ke hobane, thuto ke lefa le mpho eo motho a ka iketsetsang bokamoso ka lona. Mme motho ya rutehileng, o ba le tsebo mme o kgona ho ikemela ka dinako tsohle. Ba hatelletse le ka hore, ho be le tswelopele motseng wa Botshabelo, ba dumela hore batjha ba bangata ba rutehileng ke bona ba ka tlisang di phetheo.
Ke ka hoo barutehi bana ba itlammeng ka hore, ba tlo etsa tsohle hore ba rute baithuti ba motse wa habo bona ntle le tefello. Lucky Leballo (32) le Hope Mafa (25) hammoho le Lebohang Mofo (27) ba ikemiseditse ho tlisa poseselo ho bona ka ho ba thusa ka mosebetsi wa bona wa sekolo. Ho ya ka Lucky, bana ba tlo una molemo ke ba ho tloha sehlopheng sa borobong ho fihlela ho leshome le metso o mong. Lucky o re ba nkile qeto ena kamora ho hlokomela hore le ha baithutwana ba sehlopha sa leshome le metso e mmedi ba pasa ka hara motse wa Botshabelo, bothata ba bona ke hore ba bang ba hloleha ho feta sehlopha sena. Mme o re hape, o hlokomela hore dikolong tse ngata, baithuti ba sehlopha sa leshome le metso e mmedi ba iswa dikampong e le ho ba lokisetsa ho ngola ditlhatlhobo tsa makgaolakgang. “Jwalo ka motjha ya keneng sekolo, ke hlokomela hore thuto e bohlokwa haholo. Mme hore motho a kgone ho ba le kutlwusiso ya mosebetsi wa sokolo, o lokelwa ho fumantshwa thuto ka kotloloho ho tloha di hlopheng tse tlaase,” ho hlalosa Lucky.
Lucky o hlaloseditse Voice hore baithuti batla fumantshwa monyetla wa ho rutwa dithuto sa saense le dipalo. Le ha thuto ena e tlo tswela baithuti molemo, Lucky o tshepisitse hore ba keke ba lefiswa letho bakeng sa ho rutwa. Leha motjha enwa ya phethetseng thuto ya hae ya lengolo la dipoloma yuniversithing ya CUT Bloemfontein dilemo tse mmalwa tse fetileng o tsamaisa kgebo ya hae ya ho etsa meketjana, o na le tumelo ya hore o tla ipha nako ya ho hlokomela hore baithuti ba fumantswa tsohle tseo ba di hlokang. “Ke motho ya boulellang thuto haholo. Mme ke dumela hore ke yona mohlodi-theho wa bophelo bo botle,” ho rialo Lucky.
Lucky o re ba fumane tshehetso ho tswa mafapheng a fapaneng a mmuso a kenyeleditseng le lefapha la thuto. O re le ha ele hore ka ona motsotso ha hona tjhelete eo baithapileng ho ruta bana ba tlo e lefuwa, ba etsa mekutu yohle ho fumana di tshehetso tsa di tjhelete. O kopile batswadi ho lokolla bana ba bona ka bongata mme a ba a hlalosa hore ba lokela ho tshepa hore bana ba bona ba tlo fumantshwa tsohle tseo ba hlokang ho di tseba. Ho ya ka Lucky, ba tlo sebetsa le barutehi ba bang ba motse wa Botshabelo. Lebohang ya nang le lengolo la dipoloma ho lekala la shebaneng le marangrang a di khomphutha o thabetse ho ba karolo e tlang ho ntshetsha baithuti ba Botshabelo pele. Morero ona o moholo wa batjha bana o tlo thakgolwa maqalong a selemo se tlang.
“Baithuti bohle ba dulang ka hara motse wa Botshabelo ba tla fumana monyetla ona. Re hlwahile dikolo tse mmalwa ka hara motsana o mong le o mong wa Botshabelo moo di thuto tsena di tlang ho nka sebaka teng. Mme bana ba tsebe hore ba tla rutwa Moqebelo o mong le o mong ho tloha hoseng,” ho qetella Lucky. – Matseko Ramotekoa 
info@bloemfonteincourant.co.za